Risk Based Inspection voor tanks

  • Wirbelstromprüfung

Mistras is gespecialiseerd in dienstverlening en advies op het gebied van inspectie en niet-destructief onderzoek voor tankeigenaren en -beheerders. Hierbij is het van essentieel belang om vragen ten aanzien van inspectie en NDO te kunnen bezien vanuit het standpunt van tankeigenaren en –beheerders. Een voorbeeld hiervan is de Mistras visie ten aanzien van Risk based inspection (RBI) van opslagtanks.

Mistras is niet alleen prima in staat om voor u een RBI implementatieplan op te stellen, we kunnen zelfs de hele implementatie van RBI voor uw tanks verzorgen tot en met het presenteren van de uiteindelijke geflexibiliseerde RBI termijnen aan uw vergunning verlenende instantie.

Het RBI systeem dat Mistras hanteert voor opslagtanks is volledig gebaseerd op PGS 29, EEMUA Publ.no. 159:2003 en de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming. In voorkomende gevallen, kan de RBI methodiek ook gebaseerd zijn op API modellen voor opslagtanks gebouwd volgens API Standard 650 welke onderhouden en geïnspecteerd worden volgens API Standard 653. De RBI software is geïntegreerd binnen het Mistras Plant Condition Monitoring System (PCMS) dat op zich weer kan communiceren met SAP systemen en MS Excel en MS Access bestanden voor input van vereiste data. We geven U daarbij directe grip op de situatie; met het Plant Condition Monitoring System PCMS brengt U de conditie van Uw tanks en leidingen in beeld. Niet alleen op dit moment maar ook de te verwachten conditie in de toekomst.

Achtergronden van RBI opslagtanks

De huidige onderhouds- en inspectie managementsystemen van opslagtanks en –leidingsystemen, zijn veelal gebaseerd op tijd gerelateerde onderhouds- en inspectie intervallen (vaste termijnen). Onderhoudsinspecties vinden overwegend plaats met, door de vergunning verlenende instantie opgelegde, vaste intervallen. De huidige richtlijnen bieden ruimte om daar waar mogelijk af te stappen van vaste termijnen en over te gaan naar tankspecifieke inspectietermijnen gebaseerd op tankconditie (restlevensduur) en faalrisico, waardoor flexibilisering van de off stream inspectie termijnen kan worden gerealiseerd.

In veel gevallen blijkt uit tankinspectie gegevens dat de degradatie snelheden van de verschillende degradatie mechanismen niet zodanig zijn, dat ter wille van de inspectie, de betreffende objecten uit bedrijf hadden gehoeven. Deze situatie komt vooral voor bij opslagtanks die recentelijk zijn vernieuwd of voorzien zijn van nieuwe bodems en terpen.

Naast de kosten van dergelijke onnodige bedrijfsinterrupties, moet ten aanzien van risicobeheersing, rekening worden gehouden met de in principe ongunstige effecten van het inwendig reinigen/stralen en het inwendig betreden van de veelal met beschermende coatings uitgevoerde objecten.
In enkele gevallen echter, kan het zo zijn dat de betreffende termijn kritisch uitvalt, wanneer we praten over objecten die gezien hun leeftijd de economisch-technische levensduur benaderen, gecombineerd met de operationele inzet (hoge doorzet, corrosief product, wisselende media enz.)

In bovengenoemde gevallen kan via een risico gedreven inspectie methodiek (RBI) aantoonbaar gemaakt worden, dat de optimale inspectie termijn op een ander tijdstip komt te vallen dan de gebruikelijke vaste termijn.

Risk Based Inspection is een toestandsafhankelijke inspectie- en onderhoudsmethodiek waarbij de inspectietermijnen zijn afgestemd op faalrisico¹ van het betreffend object en de verschillende objectonderdelen. Met behulp van de RBI methodiek is men in staat om, aan de hand van betrouwbaarheidsgegevens, inspectiegegevens, restlevensduur berekeningen en analyses de bestaande vastgestelde inspectietermijnen te verlaten en deze termijnen te flexibiliseren. Door risico analyse worden de objecten met (potentieel) verhoogd risico inzichtelijk gemaakt waardoor een gedegen prioriteitsstelling kan plaatsvinden. Tijd en middelen kunnen worden aangewend daar waar zij nodig zijn.

Naast preventie van calamiteiten, streeft de overheid een “zero tolerance” beleid na ten aanzien van productemissies. In een gezamenlijk overleg door het bedrijfsleven en de overheid zijn richtlijnen opgesteld gericht op bovengrondse verticale stalen tanks met vlakke bodem voor de opslag van aardolie producten en chemicaliën.
De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming met het hoofdstuk “bodembescherming bovengrondse opslagtanks (BOBO)” in het bijzonder, verdeelt afzonderlijke tanks in verschillende bodemrisico klassen op basis van; actuele conditie, getroffen bron- en/of effectgerichte voorzieningen en maatregelen, staat van onderhoud en het al of niet uitvoeren van een Risk Based Inspection methodiek.

 

¹ Risico wordt doorgaans gedefinieerd als het product van “kans van falen” en “gevolgen van falen”.